महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ (म.प.वि.मं)

(महाराष्ट्र शासन)

मुखपृष्ठ

मायरा  

बीआयपी 

प्रजनन स्वास्थ्य तपासणी

रा.कृ.वि.यो.

इतर   

संपर्क

 


महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ मुख्यालय,अकोला
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अकोला डॉ. डी. डी.परकाळे(अतिरिक्त कार्यभार) ०९४२३२०७०७० ०७२४-२४५३५८८ / २४५३६८८/ २४५३७८८ ceomldbakola@gmail.com
गोठीत रेत प्रयोगशाळा दुरध्वनी क्रमांक यादी
कार्यालयाचे नाव प्रक्षेत्र/संस्था प्रभारी अधिका-याचे नाव भ्रमण ध्वनी दुरध्वनी क्रमांक ई-मेल आय डी
गोठीत रेत प्रयोगशाळा,पुणे डॉ. बी. र. नरवाडे ०९७६३३३२८७६ - rmfslpune@gmail.com
गोठीत रेत प्रयोगशाळा,नागपूर डॉ. रमेश भैसारे ०९८२३६७६५७३ - rmfslnagpur@gmail.com
गोठीत रेत प्रयोगशाळा,औरंगाबाद डॉ. शशांक कांबळे ०९९६७८३७४७७ - rm.fsl.aurangabad@gmail.com
वळू संगोपन केंद्र ,नागपूर डॉ. रवींद्रकुमार सुखदेवे (अतिरिक्त कार्यभार) ०७५०७४९४७७८ - brc.nagpur@gmail.com
वळू संगोपन केंद्र,औरंगाबाद डॉ. प्रेमा बनसोडे ०९२८४८५१५१९ - brcaurangabad1@gmail.com
व्यवस्थापक, ताथवडे डॉ. प्रदीप कुलकर्णी (अतिरिक्त कार्यभार) ०९४०३९३१५२४ - bmf.thd@rediffmail.com
व्यवस्थापक,जत डॉ. प्रदीप कुलकर्णी (अतिरिक्त कार्यभार) ०९४०३९३१५२४ - bmfjath@gmail.com
व्यवस्थापक,जूनोनी डॉ. सदाशिव बेडक्याळे ०९८५०८९०८२६ - fmbmfjunoni@gmail.com
व्यवस्थापक,हिंगोली डॉ. संतोष वीरकर (अतिरिक्त कार्यभार) ०९९८७६३५६९९ - fmbmfhingoli@gmail.com
व्यवस्थापक,कोपरगाव डॉ. प्रज्ञा ओव्हल (अतिरिक्त कार्यभार) ०८८०५१९२९९७ - bmf.kopargaon@gmail.com
व्यवस्थापक,पोहरा डॉ. संजय अंदूरकर ०७५८८१८७८९६ - fmbmfpohra@gmail.com
व्यवस्थापक,वडसा डॉ. रवींद्रकुमार सुखदेवे ०७५०७४९४७७८ - fmbmfwadsa@gmail.com

 
   


Total Visitors:
Free Counter
 
X
Su Mo Tu We Thu Fr Sa